Skip to content

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HAN Spaces Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hizmetler Ticaret A.Ş. (“HAN Spaces”) tarafından hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR

 

1. Form Üzerinden İletmiş Olduğunuz Verilerinizin İşlenmesi

 

HAN Spaces’a ait https://hanspaces.com adresinde yer alan internet sitesinde üzerindeki Bize Ulaş formu üzerinden bize ilettiğiniz kimlik (isim, soyisim), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) , firma adı, lokasyon tercihi, aradığınız hizmet bilgisi, ekibinizde yer alan kişi sayısı, tercihinize bağlı olarak firma adı ve ek olarak belirtmiş olduğunuz bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz sizlere uygun fırsatların sunulması, potansiyel üyeliğinize ilişkin olarak işlemlerin yapılması ve doğru üyelik seçeneklerinin belirlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak tam otomatik yollarla işlenecektir ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçimizle paylaşılacaktır.

 

2. İletişim Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

 

HAN Spaces olarak gelişmelerimizden haberdar olmanızı sağlamak, sizlerle iletişime geçmek, iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve bu kapsamda tarafınıza 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektonik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin HAN Spaces tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden Bize Ulaş formu üzerinden iletmiş olduğunuz iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) işlenecek ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay Kanun’un 5’inci maddesinin 1’nci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılacaktır.

 

İŞLENİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

Bize Ulaş Formunu doldurmanız suretiyle bizimle paylaştığınız ve tarafımızca işlenilen kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olacak şekilde tedarikçilerimizde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

Bize Ulaş Formu’nu “Şirket Kurulumu istiyor musun?” sorusuna “Evet” cevabını vererek doldurmanız suretiyle bizimle paylaştığınız ve tarafımızca işlenilen kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olacak şekilde Şirket Kuruluşu ve E-Dönüşüm Çözümleri faaliyeti gerçekleştiren çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi çerçevesinde ilgili kişi olarak her zaman HAN Spaces’a başvurarak şahsınız ile ilgili;

 

  • 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz. Kanunun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde aşağıda bilgileri verilen ve veri sorumlusu olan HAN Spaces’a iletebilirsiniz.

Call Now Button